Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PROIECTE DE ACTE NORMATIVE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA I.G.S.U. PREVENIRE, REGLEMENTARI
[pentru detalii-click pe titlu]

Biblioteca Legislativa a IGSU (clck pentru detalii)


PROIECTE DE ACTE NORMATIVE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
Momentan nu sunt Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice


ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA I.G.S.U.
HOTARÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
Download
[fisier pdf]
HOTARÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Download
[fisier pdf]
HOTARÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
HOTARÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
Download
[fisier pdf]
HOTARÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
Download
[fisier pdf]
Hotarâre nr. 547 din 09/06/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila
Download
[fisier pdf]
Hotarâre nr. 1514 din 29/11/2005 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Download
[fisier pdf]
HGR 1648 din 30 august privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDONANTA Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
LEGE Nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
LEGE Nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila
Download
[fisier pdf]
LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 370 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
Regulament din 12/05/2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
LEGE Nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare
Download
[fisier pdf]


PREVENIRE, REGLEMENTARI
Ordin nr.1113 IG / 20.03. 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
Download
[fisier pdf]
Ordinul nr. 1124/IG din 26.05.2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala în ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 210 din 21/05/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 483 din 19 mai 2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 164 din 01/03/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 163 din 28/07/2007 pentru pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 160 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
HOTARARE nr. 160 din 14/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 158 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
Download
[fisier pdf]
H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu
Download
[fisier pdf]
HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 1436 din 18/09/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 1433 din 15/09/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta - abroga - D.G.P.S.I. - 002
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 440 din 14 iulie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 463 din 21/07/2004 privind modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
Download
[fisier pdf]
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
Download
[fisier pdf]
Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 713 din 21 octombrie 2004 privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 2132 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 2134/460 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
Download
[fisier pdf]
ORDONANTA Nr. 19 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 254/2005 din 21/02/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
Anexa Ordin nr 254/2005 LISTA organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 270/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorică si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier pdf]
Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 271/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
Download
[fisier pdf]
Ordin nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
Download
[fisier pdf]
Normativ din 27/06/1997 Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
Download
[fisier pdf]
Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
Download
[fisier pdf]
Normativ din 05/06/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
Download
[fisier pdf]
Regulament din 22/03/2004 pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale
Download
[fisier pdf]
Regulament din 22/10/2004 pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale
Download
[fisier pdf]
Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Download
[fisier pdf]
Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale
Download
[fisier pdf]
Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
Download
[fisier pdf]
Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
Download
[fisier pdf]
Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
Download
[fisier pdf]
Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
Download
[fisier pdf]
PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior
Download
[fisier pdf]
LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004
Download
[fisier pdf]

PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
Copyright © 2011 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate