Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
ANUNT PRIVIND ADMITEREA IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT ALE MINISTERULUI APARARII NATIONALE CARE PREGATESC PERSONAL PENTRU NEVOILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Adaugat la: 2020-06-05 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Sectiunea I - Generalitati

Prezentul anunt stabileste aspecte procedurale privind organizarea si desfasurarea recrutarii si selectiei candidatilor in vederea participarii la concursurile de admitere organizate in anul 2020 la institutiile de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale care pregatesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare MAI.
Pentru anul de invatamant 2020 - 2021, locurile aprobate MAI la institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale sunt scoase la concurs pe institutii de invatamant/ facultati, fiind repartizate pe programe de studii, conform anexei.
Repartizarea candidatilor pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizeaza ulterior admiterii si se ocupa de candidatii admisi in ordinea mediilor de admitere si a optiunilor.
Cererea-tip de inscriere (prevazuta in anexa nr. 1 la Dispozitia-cadru nr. II/17953/2019) se descarca de pe site-ul oficial al MAI (sectiunea Cariera), se completeaza de catre candidat in mod lizibil, se semneaza si se depune la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt pana la data de 16.06.2020.
Candidatii pot opta pentru una sau mai multe institutii de invatamant universitar sau scoli postliceale, in masura in care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de catre institutiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz in care se constituie dosare distincte, corespondente numarului de optiuni.

Sectiunea II - Conditii de recrutare

Conditiile legale de recrutare a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant pe locurile destinate formarii initiale a cadrelor militare, precum si pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, sunt urmatoarele:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;
f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
g) sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
h) sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;
i) sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
j) sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
k) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
l) sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute in fisa postului, pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Aptitudinea/inaptitudinea prevazuta la litera d) se constata de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicala si evaluare psihologica, potrivit reglementarilor specifice in domeniu. In situatia in care se constata inaptitudinea pentru oricare dintre situatii, procedura de recrutare inceteaza pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologica se sustine inaintea examinarii medicale.
Dovada indeplinirii conditiei prevazute la litera lit. f) se face cu diploma sau cu adeverinta care indeplineste conditiile de valabilitate, din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat.

Sectiunea III - Criterii specifice
Criteriile specifice pentru recrutarea candidatilor la examenele de admitere in institutiile de invatamant, forma de invatamant cu frecventa, in vederea formarii profesionale initiale, sunt urmatoarele:

a) sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere;
b) sa nu aiba tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate pe/in corp, neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara - verificarea cerintei se realizeaza cu ocazia examinarii medicale;
c) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
d) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;

Pentru admiterea la institutiile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, altele decat cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod suplimentar, dupa caz, si criteriile specifice de recrutare prevazute de acestea.

Sectiunea IV - Documente necesare pentru recrutare
In vederea participarii la concursul de admitere in institutiile de invatamant, candidatii parcurg urmatoarele etape premergatoare desfasurarii concursului: 1. completeaza cererea-tip de inscriere la concurs si declaratia prin care confirma luarea la cunostinta despre conditiile legale, criteriile specifice, celelalte conditii de organizare a concursului si masurile care vor fi luate in cazul neindeplinirii acestora si isi exprima acordul pentru efectuarea verificarilor specifice;
2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic cuprinzand urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) diploma de bacalaureat (copie) - pentru absolventii din seriile anterioare sau adeverinta care atesta absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat (in care se mentioneaza media generala obtinuta la examenul de bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma) pentru candidatii care au absolvit in anul 2020;
c) foaia matricola pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
d) copii ale actului de identitate, carnetului de munca/certificatului stagiu de cotizare si/sau altor documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si, daca este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotiei si fiecarui copil;
f) copia certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila;
g) curriculum vitae - Europass (CV);
h) autobiografia;
i) tabelul nominal cu rudele candidatului;
j) cazierul judiciar;
k) 1 fotografie color 9x12 cm;
l) fisa medicala-tip de incadrare in Ministerul Afacerilor Interne;
m) declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare;
n) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prevazute mai sus se realizeaza de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifica pentru conformitate si se semneaza de persoana desemnata si de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului dupa realizarea copiilor.
Documentele pot fi depuse si in copie legalizata, situatie in care activitatile prevazute anterior nu se mai realizeaza.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimtamantului expres al candidatului. Extrasul poate fi inlocuit si de un certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate, depus de candidat.
Candidatii care au mai multe optiuni parcurg intreaga procedura stabilita pentru recrutarea si selectia, in mod distinct pentru fiecare institutie de invatamant pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de inscriere, constituirea dosarului de recrutare si participarea la concursul de admitere.
Candidatii la concursurile de admitere pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare pana la datele stabilite de unitatile care efectueaza recrutarea.

Sectiunea V - Sustinerea probelor eliminatorii si evaluarea psihologica Probele eliminatorii se sustin la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza", in perioada 7-15 iulie 2020, potrivit planificarii Directiei Generale Management Resurse Umane a MAI care va fi adusa la cunostinta candidatilor in timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la sectiunea Cariera/institutii de invatamant/formare profesionala.
In vederea sustinerii probelor eliminatorii, candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate/pasaportul si echipamentul sportiv necesar desfasurarii probei de evaluare a performantei fizice, potrivit normelor si baremelor prevazute in anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau in anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea psihologica a candidatilor se realizeaza de specialisti din cadrul unitatilor de recrutare, in conformitate cu dispozitia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite de catre structurile cu atributii de recrutare.
La proba de evaluarea performantei fizice, nu se admit contestatii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Sectiunea VI - Dispozitii finale

Activitatile de recrutare si selectie inceteaza pentru candidatii aflati in urmatoarele situatii:
a) nu depun in termenul-limita stabilit dosarul de recrutare in volum complet;
b) incearca sau fraudeaza, prin orice mijloace, activitatea de recrutare si selectie;
c) nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile si criteriile de recrutare si selectie.

In cazul in care identificarea situatiilor mentionate se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin concurs indiferent de anul de scolarizare in care se afla.
Probele de verificare a cunostintelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozitiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs si aduse la cunostinta celor interesati prin site-ul institutiilor de invatamant.
Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din concurs a candidatilor. In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatii respectivi vor pierde locul obtinut prin frauda.
Candidatii pentru institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale pe locurile MAI care promoveaza probele eliminatorii se inscriu la sediul institutiilor de invatamant ale MApN prezentand documentele solicitate de organizatori si participa la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecarei institutii.printListeaza articolul   printRecomanda articolul

bara

 

COMUNICATE I.S.U. Neamt

Adaugat la: 2019-08-12
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Unele persoane superstitioase considera ziua de ,,Marti 13" o zi cu ghinion, dar noi va spunem ca nu este chiar asa. De multe ori ,,ghinionul" ni-l facem si singuri, prin lipsa informatiilor. Putem p...


Adaugat la: 2019-07-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Avand in vedere ca in ultima perioada, pe teritoriul judetului Neamt, s-au inmultit numarul cazurilor de inec, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt reaminteste princ...


Adaugat la: 2019-07-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt face o serie de recomandari pentru cetateni pentru a evita aparitia unor probleme cauzate de aceste fenomene extreme:

...Adaugat la: 2019-07-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
INAINTE DE PRODUCEREA UNEI FURTUNI:

- Indepartati copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cadea si provoca victime ori pagube materiale.
- Nu uitati regula de ...Adaugat la: 2019-05-07
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Insemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se prezinta dupa cum urmeaza:

* p...Adaugat la: 2019-05-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
225 situatii de urgenta au fost gestionate de pompierii salvatori nemteni in minivacanta sarbatorilor pascale si 1 Mai. Majoritatea misiunilor care au presupus interventia echipajelor operative au f...


Adaugat la: 2019-03-12
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In luna februarie 2019, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt s-au produs 741 de evenimente care au necesitat interventia serviciilor profe...


Adaugat la: 2019-02-21
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In luna ianuarie 2019, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt s-au produs 791 de evenimente care au necesitat interventia serviciilor profesi...


Adaugat la: 2019-01-14
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
http://www.ijsunt.ro/legislatie.php

b) structura organizatorica, atributi...Adaugat la: 2019-01-11
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt continua campania de recrutare de noi candidati in cadrul programului de voluntariat "Salvator din pasiune!", campanie care se v...


Adaugat la: 2018-12-28
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada minivacantei de Revelion, peste 95 de pompieri cu 25 autospeciale de stingere vor asigura zilnic misiunile de prevenire si interventie in situatii de urgenta.

Pentru depistarea...Adaugat la: 2018-12-19
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Cu fiecare gest pe care il facem, scriem istoria copiilor nostri. La ceas de mare sarbatoare crestina se cuvine sa meditam profund la aceasta afirmatie si sa gasim in noi puterea de a fi mai intelepti...


Adaugat la: 2018-11-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
COMUNICAT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea ianuarie 2019
<...Adaugat la: 2018-11-12
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, prin incadrare directa, dupa cum urmeaza:

1. ofiter specialis...Adaugat la: 2018-10-10
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Potrivit Rezolutiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, 13 octombrie este Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Anul acest...


Adaugat la: 2018-09-18
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada 10-21 ianuarie 2019 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila 'Pavel Zaganescu' Boldesti se organizeaza concurs de admitere pentru calificarile 'subofiter de pompieri si prot...


Adaugat la: 2018-09-17
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in functiune a aplicatiei RO-ALERT de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta. Informarea populatie...


Adaugat la: 2018-09-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Cu prilejul zilei de 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din Romania, la implinirea a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii, in cadrul ceremoniei militare organizate de Inspectoratul pentru Situatii...


Adaugat la: 2018-09-05
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Si in anul 2018 se vor desfasura exercitiile lunare "Miercurea Alarmelor". Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentel...


Adaugat la: 2018-08-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Petrodava” al judetului Neamt atrage atentia asupra unor masuri de prevenire si stingere a incendiilor in taberele de copii si elevi, care odata respectate v...


Adaugat la: 2018-07-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Material informativ cu privire la pesta porcina africana
(destinat crescatorilor de porcine din exploatatiile non-profesionale in vederea introducerii de masuri de biosecuritate pentru animalele ...Adaugat la: 2018-07-23
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Viata depinde de apa!
Paradoxul este ca in apa iti poti pierde viata!
Scaldatul poate deveni un pericol daca este alimentat de neglijenta si de ignorarea regulilor!

In prima jumatate ...Adaugat la: 2018-07-18
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In data de 18.07.2018, incepand cu ora 11:00, se va desfasura un exercitiu cu forte si mijloace in teren cu tema “Activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt ...


Adaugat la: 2018-07-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In atentia candidatii inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti, sesiunea 24.08-04.09.2018

Eva...Adaugat la: 2018-06-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 521 din 11.06.2018, candidatii inscrisi la concursurile de admitere organizate de Academia de Politie „Alexandru Ioan” Cuza si de institutiile de ...


Adaugat la: 2018-06-11
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Sambata, 09 iunie a.c., s-a desfasurat etapa judeteana a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta pe stadionul din orasul Bicaz.

Aceasta com...Adaugat la: 2018-06-04
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentelor din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situa...


Adaugat la: 2018-06-01
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Un calduros “LA MULTI ANI, COPII!” din partea pompierilor militari nemteni!

Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului si Zilei Internationale a Tineretului, in data de 01 iunie a.c., Ins...Adaugat la: 2018-05-30
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt au organizat si desfasurat in luna mai Concursurile cercurilor tehnico-apli...


Adaugat la: 2018-05-26
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Premergator si pe timpul Sarbatorii Rusaliilor, efectivele inspectoratului desfasoara activitati menite sa asigure, pe langa protectia si siguranta cetatenilor, evitarea producerii unor evenimente ce ...


Adaugat la: 2018-05-17
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Ca in fiecare an pompierii nemteni sunt alaturi de cetateni atat premergator cat si pe timpul evenimentului cultural „NOAPTEA MUZEELOR”, ce va avea loc in data de 19 mai 2018.

In acest sens,...Adaugat la: 2018-05-16
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Urmare a finalizarii etapei pe localitate a concursului cu tematica de protectie civila "Cu viata mea apar viata" la care au fost prezente 124 de echipaje, astazi 15.05.2018 s-a desfasurat etapa judet...


Adaugat la: 2018-05-14
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Sambata si duminica s-au desfasurat etapele zonale ale concursurilor Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta în Municipiul Roman, orasul Bicaz si orasul Tîrgu Neamt. Activitatile au fost orga...


Adaugat la: 2018-05-14
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In contextul activitatilor desfasurate cu ocazia derularii evenimentului Saptamana Nationala a Voluntariatului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt reia campania de...


Adaugat la: 2018-05-11
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada 14 – 20 mai a.c., se va desfasura Saptamana Nationala a Voluntariatului. Evenimentul este menit sa mobilizeze cat mai multe organizatii si voluntarii pe care acestea ii implica, pentru a ...


Adaugat la: 2018-05-10
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In luna martie 2018, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt s-au produs 1057 de evenimente care au necesitat interventia ser...


Adaugat la: 2018-04-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
La concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne care scolarizeaza elevi/studenti in beneficiul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, se candide...


Adaugat la: 2018-04-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt avertizeaza populatia asupra consecintelor utilizarii incorecte a focului de catre cei care isi vor petrece ziua de „1 MAI” la i...


Adaugat la: 2018-04-26
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
         Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt organizeaza inscrieri la concursurile de admitere in institutiile de invatamant care re...


Adaugat la: 2018-04-07
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada Sfintelor Sarbatori de Paste, credinciosii ortodocsi se vor afla in lacasurile de cult, pentru a primi Lumina Invierii Domnului. Pentru ca aceste momente de rugaciune si apropiere de Dumne...


Adaugat la: 2018-04-03
Sursa: WWW.IJSUNT.RO

1. CUTREMUR
A) PROTECTIA ANTISEISMICA IN INTERIORUL LOCUINTEI SAU LOCULUI DE MUNCA

 • evitarea aglomerarii spatiilor de la locul de munca sau din locu...


  Adaugat la: 2018-04-03
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentelor din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situa...


  Adaugat la: 2018-04-02
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Vineri, 30 martie a.c., la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt(Detasamentul de pompieri Roman) a avut loc Competitia de descarcerare si prim ajutor califi...


  Adaugat la: 2018-03-27
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  In data de 27.03.2018, incepand cu ora 10:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt va desfasura un exercitiu cu forte si mijloace in teren cu tema „Activitatea Inspe...


  Adaugat la: 2018-03-06
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentelor din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situa...


  Adaugat la: 2018-02-28
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Astazi, incepand cu ora 11:00, a avut loc la sediul ISU Neamt, o sedinta festiva cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania, condusa de Lt. Col. Mitrea Mihai Ciprian – imputernicit inspector sef...


  Adaugat la: 2018-02-27
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Avandu-se in vedere avertizarea meteorologica „COD PORTOCALIU” emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie, valabila in perioada 26 februarie – 01 martie a.c., avem onoarea sa va informam c...


  Adaugat la: 2018-02-13
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Atunci cand data de 13 cade intr-o zi de marti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta prin unitatile subordonate, desfasoara o serie de activitati de informare si constientizare a populatie...


  Adaugat la: 2018-02-06
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Si in anul 2018 se vor desfasura exercitiile lunare „Miercurea Alarmelor”. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentel...


  Adaugat la: 2018-01-25
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  ISU Neamt reaminteste cetatenilor urmatoarele masuri de aparare impotriva incendiilor la exploatarea sistemelor de incalzire


  • cosurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate si...  Adaugat la: 2018-01-03
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt scoate la concurs, prin incadrare directa, urmatoarele posturi vacante de executie:

  • Un post de ofiter specialist II d... • BULETINE INFORMATIVE


  Interventii in perioada 30.06-06.07.2021
  Data: 06 07 2021
  29.06.2021 - Misiune de interventie la un accident rutier produs pe raza comunei Petricani

  In jurul orei 12:12, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier prod...

  [citeste tot»] ......................................
  Interventii in perioada 04.06-29.06.2021
  Data: 26 06 2021
  29.06.2021 - Misiune de interventie la un accident rutier produs pe raza comunei Petricani

  In jurul orei 12:12, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier prod...

  [citeste tot»] ......................................
  Interventii in perioada 05.05-30.05.2021
  Data:
  30.05.2021 - Misiune de interventie pentru stingerea unui incendiu produs la o anexa aflata in curtea unei biserici din municipiul Piatra-Neamt

  Prin apel la 112, in jurul orei 13:29, pompier...

  [citeste tot»] ......................................
  Interventii in perioada 27.04-05.05.2021
  Data: 05 05 2021

  05.05.2021 - Misiune de interventie pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in comuna Margineni

  In jurul orei 21:37, prin apel la 112, pompierii au fost solicitati sa intervi...

  [citeste tot»] ......................................
  Interventii in perioada 09.04-26.04.2021
  Data: 26 04 2021
  26.04.2021 - Misiune de interventie pentru stingerea unui incendiu produs la un stog de fan in comuna Bodesti

  Prin apel la 112, in jurul orei 22:10, pompierii au fost instiintati despre prod...

  [citeste tot»] ......................................
  Interventii in perioada 05.04-08.04.2021
  Data: 08 04 2021
  08.04.2021 - Misiune pirotehnica in comuna Ion Creanga

  In data de 08.04.2021, echipa pirotehnica din cadrul ISU Neamt a intervenit pentru asanarea unei lovituri de aruncator de calibru 50 mm...

  [citeste tot»] ......................................

  Cele mai recente buletine informative
  ISU Neamt:

  Buletin Informativ pentru 06 07 2021
  Buletin Informativ pentru 26 06 2021
  Buletin Informativ pentru
  Buletin Informativ pentru 05 05 2021
  Buletin Informativ pentru 26 04 2021
  Buletin Informativ pentru 08 04 2021
  Buletin Informativ pentru 05 04 2021
  Buletin Informativ pentru 31 03 2021
  Buletin Informativ pentru 27 02 2021
  Buletin Informativ pentru 27 01 2021
  Buletin Informativ pentru 21 01 2021
  Buletin Informativ pentru 18 01 2021
  Buletin Informativ pentru 13 01 2021
  Buletin Informativ pentru 31 12 2020
  Buletin Informativ pentru 26 11 2020

  PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
  Copyright © 2019 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate