printListeaza acest articolul

ANUNT privind organizarea concursului de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti,sesiunea ianuarie 2019
Adaugat la: 2018-09-18 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada 10-21 ianuarie 2019 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila 'Pavel Zaganescu' Boldesti se organizeaza concurs de admitere pentru calificarile 'subofiter de pompieri si protectie civila' si 'maistru militar auto'.

La concurs se candideaza pe 300 de locuri destinate barbatilor, astfel: - subofiter de pompieri si protectie civila-275 de locuri;
- maistru militar auto-25 de locuri.


Candidatilor de etnie roma le sunt alocate 2 locuri in calificarea subofiter de pompieri si protectie civila.


Durata studiilor postliceale este de 1an.

Activitatea de recrutare a candidatilor se realizeaza de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene / Bucuresti-Ilfov.

Cererile de inscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene / Bucuresti-Ilfov, in raport de domiciliul sau resedinta inscrise in cartea de identitate, pana la data de 23 noiembrie 2018.

Copiii aflati in intretinerea militarilor / politistilor raniti sau decedati in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, pot solicita in scris ministrului afacerilor interne inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI, in anul I de studii fara sustinerea probei de verificare a cunostintelor, in conformitate cu prevederile OMAI nr. 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat, precum si OMAI nr. 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati.


I. CONDITII DE INSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii si criterii:

- sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;


- sa fie declarati "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
- sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;
- sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
- sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
- sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
- sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs;
- sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
- sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant.


II. CONTINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene / Bucuresti-Ilfov un dosar plic cuprinzand urmatoarele documente:
- Cererea de inscriere;
- Diploma de bacalaureat (copie);
- Foaia matricola pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
- Copii ale actului de identitate, carnetului de munca/certificatului stagiu de cotizare si/sau altor documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si, daca este cazul, ale livretului militar;
- Copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotiei si fiecarui copil;
- Copia certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila;
- Curriculum vitae – Europass (CV);
- Autobiografia;
- Tabelul nominal cu rudele candidatului si sotia acestuia;
- Cazierul judiciar;
- 3 fotografii color 3x4 si 1 fotografie color 9x12 cm;
- Fisa medicala-tip de incadrare in Ministerul Afacerilor Interne; - Declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare; Candidatii care opteaza pentru inscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinta eliberata de organizatia etnica constituita potrivit legii, care sa le ateste apartenenta la etnie.


III. INSCRIEREA CANDIDATILOR LA INSTITUTIILE DE INVATAMANT


(1) In vederea sustinerii concursului de admitere, candidatii declarati „apt” psihologic si medical se inscriu la sediul Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a scolii.
(2) Pentru inscriere, candidatii prezinta cartea de identitate sau pasaportul, in original;
(3) Candidatii care au absolvit studiile liceale in afara Romaniei, cu diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, au obligatia de a prezenta urmatoarele documente:
a) atestatul de recunoastere a studiilor emis de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
b) diploma de bacalaureat sau echivalenta cu acesta, in copie, tradusa si legalizata; c) foaia matricola din perioada studiilor liceale, in copie, tradusa si legalizata.


IV. ETAPE SI PROBE DE CONCURS

? Etapa I de selectie:
- examinarea medicala;
- evaluarea psihologica.

Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale in vigoare. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale de incadrare tip MAI.

Evaluarea psihologica a candidatilor se realizeaza la unitatile teritoriale care asigura recrutarea de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele judetene.

* Etapa a II-a de selectie: - contravizita medicala;
- verificarea aptitudinilor fizice;
- proba de verificare a cunostintelor.
Etapa a doua de selectie (concursul de admitere) se desfasoara in perioada 10-21 ianuarie 2019, potrivit calendarului admiterii, astfel:

- Contravizita medicala a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI se realizeaza la sediul unitatii de invatamant de catre subcomisia medicala si consta in evaluarea sumara a candidatilor pe baza fisei medicale tip MAI.
- Evaluarea performantei fizice a candidatilor se realizeaza prin sustinerea probei unice traseu practic-aplicativ", prevazuta de anexa nr. 3^2 la Ordinul m.a.i. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificarile si completarile ulterioare.
- Proba de verificare a cunostintelor consta in sustinerea unui test grila la disciplina matematica.


COPYRIGHT:© www.ijsunt.ro
Pentru mai multe detalii contactati Compartimentul Informare si Relatii Publice.